Emoji 肤色

Emoji 肤色

可以使用五种不同的肤色之一来修改某些表情符号:

🏿 🏿 Dark skin tone
🏾 🏾 Medium Dark skin tone
🏽 🏽 Medium skin tone
🏼 🏼 Medium Light skin tone
🏻 🏻 Light skin tone

如需为表情符号添加肤色,请在您选择的表情符号右边添加这五个十进制实体之一:

实例

<p>&#9757; No skin tone</p>
<p>&#9757;🏿 Dark</p>
<p>&#9757;🏾 Medium Dark</p>
<p>&#9757;🏽 Medium</p>
<p>&#9757;🏼 Medium Light</p>
<p>&#9757;🏻 Light</p>

将显示为:

 No skin tone
☝🏿 Dark
☝🏾 Medium Dark
☝🏽 Medium
☝🏼 Medium Light
☝🏻 Light

亲自试一试

带肤色的表情符号

下表列出了适用于肤色的表情符号:

表情符号 十进制 深色 中等深色 中等 中等浅色 浅色 Try It
9757      
9977      
9994      
9995      
9996      
9997      
🎅127877       
🏂127938       
🏃127939       
🏄127940       
🏇127943       
🏊127946       
🏋127947       
🏌127948       
👂128066       
👃128067       
👆128070       
👇128071       
👈128072       
👉128073       
👊128074       
👋128075       
👌128076       
👍128077       
👎128078       
👏128079       
👐128080       
👦128102       
👧128103       
👨128104       
👩128105       
👮128110       
👰128112       
👱128113       
👲128114       
👳128115       
👴128116       
👵128117       
👶128118       
👷128119       
👸128120       
👼128124       
💁128129       
💂128130       
💃128131       
💅128133       
💆128134       
💇128135       
💪128170       
🕴128372       
🕵128373       
🕺128378       
🖐128400       
🖕128405       
🖖128406       
🙅128581       
🙆128582       
🙇128583       
🙋128587       
🙌128588       
🙍128589       
🙎128590       
🙏128591       
🚣128675       
🚴128692       
🚵128693       
🚶128694       
🛀128704       
🛌128716       
🤘129304       
🤙129305       
🤚129306       
🤛129307       
🤜129308       
🤝129309       
🤞129310       
🤟129311       
🤦129318       
🤰129328       
🤱129329       
🤲129330       
🤳129331       
🤴129332       
🤵129333       
🤶129334       
🤷129335       
🤸129336       
🤹129337       
🤽129341       
🤾129342       
🧑129489       
🧒129490       
🧓129491       
🧔129492       
🧕129493       
🧖129494       
🧗129495       
🧘129496       
🧙129497       
🧚129498       
🧜129500       
🧝129501